« | »

Paska eo am-pijerena ny tontolo politika eto Madagasikara

2009-04-12 @ 21:58 in Finoana

Tonga tamiko teo ampamakiana ny Soratra Masina fanao isan-kalina ato an-trano ity abosako ity. Iarahantsika rehetra mahalala fa mandia Paska isika ary eo amin'ny kristiana ny Paska dia mitory ny fitsanganan'i Jesoa Kristy tamin'ny maty rehefa novonoina noho ny helotsika izy ho fanavotana antsika mpanota. Fototra iorenan'ny finoana kristiana izany fa tsy mitaky fanaporofoana sintifika tsy akory. Tsoriko mialoha fa tamin'ity taona ity aho no kamo indrindra nanatrika fotoam-pivavahana fa in-4 no tsaroako raha mpandeha kosa aho isaky ny tonga ny alahady. Ny alahady voalohan'ny taona, alahady fandraisana iray, mariazy vao notontosaina tamin'ity volana ity (nisy fandraisana koa) ary ny tamin'ny alakamisy masina, dia azonareo an-tsaina ihany koa fa tsy nankany ampiangonana aho tamin'ity alahady paska ity. Marihiko kosa fa nampianatra sekoly alahady matetika ihany aho na dia izany aza fa mody hatrany rehefa vita ny fampianarana.

Lasa ny saiko tamin'ny fotoana nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty (Nitsanganany ho velona indray) araka ny voalazan'ny "Soratra Masina". Nanao ahoana ny fihetseham-pon'ny mpianatra rehefa nahita ny Tompo izy ireo? Fihetseham-po telo no tena nisongadina: ny tahotra, ny fahagagana ary ny hafaliana. Nialoha izany dia nisy aloha ny tranga vitsivitsy nosoratana hampiorenana ny finoan'ny kristiana tamin'izany fotoana izany. Teo ireo vehivavy nihevitra ny hanosotra menaka manitra ny fatin'i Jesoa, fa tsy vita izany fombafomba izany noho ny hamehana. Tsy vita io fikasana hanaovana adidy amin'ny maty io satria zavatra hafa no niandry azy ireo, nisy olona (anjely) naniraka ireo vehivavy ireo hilaza amin'ny mpianatra (ny apôstôly indrindra indrindra) fa efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, nisy ny nandositra ka tsy nilaza tamin'ny na iza na iza ny zaatra nitranga, nisy kosa ny nidodododo nankany amin'ny mpianatra tokoa... marihiko fa izay araka ny voasoratra ihany no lazaiko fa tsy mijery lafiny hafa velively aho eto. Tsy nino ireo mpianatra ireo rehefa nilazana, na raha amin'ny fitenintsika tia manafangaro fiteny dia hoe "tsy possible" izany hoy ny tenin'ny mpianatra. Nisy ihany koa ireo hafa niresahan'ny Tompo teny an-dalana hankany Emaosy ka tsy tonga saina raha tsy efa nanjavona indray ny Tompo. Fa ny tena azo nasongadina aloha araka ny famaky ao amin'ny Filazantsara dia ny vehivavy no nahita maso ny Tompo voalohany.

Noho ny fahakiviana lalina tao amin'ireo mpianatra ireo angaha dia lasa tsy ninoany izay rehetra nilaza tamin-dry zareo fa efa nitsangana tamin'ny maty ny Tompo, ny nampihomehy aza moa ny fitadiavana porofo, araka ny voasoratra dia ny fijerena ilay vata-mangatsiaka tany amin'ny nandevenana azy. Mazava loatra fa ny tsy fahitana ny faty tsy voatery hidika velively fa niala teo izy fa mety hidika ihany koa hoe noesorina teo amin'ny toerany ny faty na nangalarina ny faty. Nihazakazaka nankany amin'ny porofo tsy naharesy lahatra izany ny mpianatra fa tsy niankina velively tamin'ny filazan'ny namany nilaza ho nahita Azy. Be tamin'ny mpianatra (raha tsy izy rehetra mihitsy aza) no tsy nino izay filazan'ny namany fa i (Masindahy) Tomasy irery no toa asongadin'ny olona ho tsy nanana ilay finoana noho ny fahasahiany niteny hoe raha tsy tena mifandray mihitsy ny tananay tsy mino izay lazainareo aho angamba?

Fa rehefa nipoitra teo anivon'ny mpianatra amin'izay i Jesoa, nanao ahoana ny fihetsiky ny mpianatra? Angaha tonga dia nihorakoraka hoe "Haleloia! Haleloia!" ry zareo? Tsia, tahotra no voalohany indrindra tao anatin'izy ireo, dia izay vao hagagana miharo hafaliana! Mety ho nisy horaka tao anatin'izany hafaliana sy hagagana izany nefa mety ho tsy nahaloa-bava koa ireo olona ireo, fa tsy nosoratana aloha ny tahaka izay. Ny nosoratana dia hoe nisy ny niankohoka ary nisy ny tsy nahahetsika fa ny nasetrin'i Jesoa azy ireo kosa araka ny voasoratra dia ny nanome tsiny noho ny tsy finoana izay nolazain'ny namana aloha sy ny fanirahana azy ireo hanambara izany fitsanganana izany amin'ny hafa ihany koa. Fehiny, araka ny fijeriko azy; tsy tonga dia fetim-pifaliana isiana horakoraka be izany fotoana nitsanganan'ny Tompo sy nihaonany tamin'ny mpianatra izany fa fotoana mampangitakitaka mbola feno tsy fahatsiarovantsaina tsara. Miandry fotoana vitsivitsy vao resy lahatra tanteraka tamin'ny fitsanganany ireo mpianatra ireo, nefa tsy niara-nonina hita maso mivantana mandrakizay tamin'ny mpianatra ny Tompo fa niseho taminy matetika fotsiny... Araka ny finoana Kristiana moa dia ny Fanahiny izay mitoetra ao anatin'ny mpino no miara-dalana aminy aty aoriana.

Fa inona no ifandraisan'izany amin'ny tontolo eto Madagasikara amin'izao fotoana? Voalohany aloha, Ravalomanana tsy Jesoa velively ary tsy mety loatra noho ny finoana ny mampitovy ilay olona sy ilay Tena Olona. Ny toe-java-misy ankehitriny fotsiny no nampitodika ahy handinika tsara ny vanim-potoanan'ny nidinan'ny Zanak'Andriamanitra tety an-tany. Faharoa, aleo aho aloha hatory amin'izay fa mbola hifoha maraina hitsangatsangana fa dia mba mitsako fotsiny ny tsirairay.


jentilisa 12 avrily 2009 amin'ny 23:58

Hevitra

ok

Misaotra ry jentilisa :).

Efa nampoiziko ny fiafaran'ilay lahatsoratra, ary mahafinaritra tokoa ny farateny namintinanao azy :).

Tena mahay manoratra rangah ianareo a! mankasitraka e :) !

misaotra koa nizara fampianarana teny soratra masina e!

Nampidirin'i Tokinao @ 23:03, 2009-04-12 [Valio]

jentilisa?

Mankasitraka mandrakariva Jentilisa! Fa variana ihany aho namaky ity lahatsoratrao iray ity,ary lasa tsy mahatoky ny fitadidiko intsony aza: notadiaviko tanaty rakibolana malagasin'i Prof. Rajemisa Raolison ny dikan'ny hoe "Jentilisa" fa tsy misy n'aiza n'aiza ao (na asa izaho angaha no tsy mahay mijery tsara!), ho menatra ihany aho, taorian'io fiekem-pinoana nataonao io, ny hamboraka ny noheveriko fa dikan'io anaranao, koa iangaviako re, aza omena tsiny aho, mba lazao indray mandeha marina hoe azafady ny dikan'ny hoe "Jentilisa" amin'ny teny malagasy? Misaotra mialoha.

Nampidirin'i gasi @ 00:47, 2009-04-13 [Valio]

resaka finoana ihany

hatreny amboalohan'ity tolona ity aho no nilaza t@ ireo mpiresaka amiko ity resako ity fa andron'ny paka moa izao ka miverina indray ilay resaka: fony Jesoa novonoina sy nofantsihina t@ hazo fijaliana dia ny ankamaroany, raha tsy saika ny rehetra nanaraka sy nitia Azy mihitsy aza, dia naniry sy nanantena daholo hoe hanao fahagagana i Jesoa, hidina avy eny ambony hazo fijaliana, hanavotra ny tenany... Tsy izany anefa no zava-nitranga dia nahavalaka sy nahaketraka daholo ireo nanaraka azy.
Zavatra hafa, mafonja sy mahery ary manan-danja lavitra noho ny nantenain'ny rehetra no nitranga, satria Andriamanitra Ray izay mahalala lavitra izay ilaintsika sy hahasoa antsika dia mitsinjo ny lavitra sy manome be lavitra ihany koa izay andrasantsika. Isika olom-belona no tsy mahataka-davitra (ialako tsiny ny toa filalaovana teny fa izay no hitako mahalaza tsara ilay hevitra!) sy kely finoana.
Koa irariako hoe raha tsy nampino antsika ny zavatra rehetra nitranga h@izao, izay toa tsy azon'ny saina vinavinaina akory aza hoe nety hitranga (toa faharesen'ny rariny tanteraka), ary ho valaka sy reraka isika avy eo satria tsy ho araka izay handrasantsika no hitranga (ny tafika avy any ivelany hamerina ny filoha?), irariako mba hanana finoana mafy orina sy mendrika isika ka ho zavatra mahasoa lavitra sy haharitra no ho tanterahin'Andriamanitra ho antsika, araka ny fahaizany mandamina tonga lafatra, tsy araka izay takatry ny saintsika!
Matio 6, 32-33: (...) ny Rainareo izay any an-danitra mahalala fa mila izany ianareo. Katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia homena anareo ho fanampiny fotsiny daholo ireo zavatra ireo (...)
Enga anie hanana finoana mafy orina sy mendrika isika!

Nampidirin'i gasi @ 01:31, 2009-04-13 [Valio]

enga anie

efa hatrany ambolaohany aho no nieritreritra fa tsy hilamina vetivety ity toe-draharaha eto amintsika ity. Ary ny mahagaga dia izay nandalo tato an-tsaiko dia toa notyranga avokoa. Tsy sanatria mpaminany ny tena, ary tena lavitra izany, fa toa misy diam-panorona tsy miady eo.
Sendra niserana tato an-tsaiko namaky ity nosoratan'i jentilisa ity dia hoe : faizina'Andriamanitra angamba isika fa misy nihevitra ny tenany ho mitovy amin'ny Kristy. (Sendra niserana tato an-tsaiko hoy aho an!) Fa misy fanoharana koa ny amin'ny mpiandry ondry tsara.

Nampidirin'i mpanota aho @ 04:34, 2009-04-13 [Valio]

Tsy vitan'ny hoe tsy mety ny mpitondra fivavahana manao politika, na mpitondra firenena mitsabaka @ fivavahana.

FA NY PASAKA MIHINTSY ITY NO LASA ATAONAREO FITAOVANA POLITIKA(fety faran'ny ngeza eo @ kristianina)

mampalahelo!
mafy marina ny nanjo anao t@ nahalasa an-DRAVALO

Nampidirin'i anarana @ 10:07, 2009-04-13 [Valio]

Misaotra tamin'ny resaka nataontsika tsirairay avy. Ho an'i gasi, ny anarana hoe jentilisa dia ny Grika teo amin'ny testamenta vaovao fa lasa niitatra ho izay tsy jiosy rehetra, toy ny hoe izay tsy Romana tsy Grika dia Barbariana. Nisy ny ampahana kristiana lasa nametraka ny fifanoherana hoe kristiana sy jentilisa koa avy eo nefa amiko notazoniko kokoa ny teny nataon'i Paoly Apostoly hitodika hitory ny jentilisa fa tsy nety nino azy manko ny jiosy fa nanenjika azy, mety hisy ny hanao hoe ka toa zavatra ratsy na toerana ratsy no ipetrahan'ny jentilisa ao amin'ny baiboly (indrindra ny any amin'ny testamenta voalohany) tsy ataoko ho olana izany satria ny jiosy ihany koa nahazo tsiny mafy ao amin'ny baiboly nefa tsy dia tena nahafa-baraka ny jiosy loatra izany. Nohamariniko tokoa ny filazanao fa tsy hita ao amin'ny rakibolan'i Regis Rajemisa Raolison ny voambolana hoe jentilisa fa tsy nisy tokoa, mety miandry ny hanoratana ny solon'anarako ao amin'ny rakibolana malagasy angamba :) nefa nohoilay teny nalaina avy amin'ny teny anglisy hoe gentils ihany koa.

Ho an'i Tokinao, nizara izay ananako fotsiny aho fa tsy nampianatra kosa :) nefa raha toa nahafinaritra anareo rehetra namaky dia mba fifaliana ho ahy ihany koa. Fifampaherezana ho antsika rehetra ary mampitodika indrindra indrindra ho amin'Andriamanitra e! Manararaotra mamaly an'i anarana ihany. Matoa ianao manoratra ny teny hoe pasaka dia heveriko avy hatrany ho Kristiana Loterana satria ny Loterana no tena mpanoratra toy izany ary azonao eritreretina avy amin'izany fa tsy vahiny amin'ny fampianaram-pinoana loterana aho. Moa ve tsy fotoana tena fanararaotra ny tahaka izao hitoriana an'i Kristy Jesosy (fanonona ifikiran'ny Loterana eto Madagasikara) indrindra ho an'izay mety hitovy firehana politika amiko, noho izany azoko avadika ny teninao, tsy ny Pasaka no nataoko fitaovana politika fa ny politika no nataoko ho fitaovana hitoriana sy hahatratra ny fon'ny olona hahalala amin'ny fomba hafa ny Pasaka. Amiko mila manao politika ny mpitondra fivavahana dia ny politikan'Andriamanitra... ny fanaovana ny fivavahana hanodikodinana ny sain'ny olona na entina hanaovan-dratsy no tsy mety. Izay angamba no tena nahatonga ahy haka ny anarana jentilisa fa ny Loterana manko matahotra fadiranovana izany teny hoe politika izany sady matetika ihany koa ny Olobe fantatra ao amin'ny fivavahana kristiana loterana eto Madagasikara tena mampiasa ny fiangonana ho fitaovany ara-politika.

Nampidirin'i jentilisa @ 17:23, 2009-04-13 [Valio]

Misaotra

Misaotra Jentilisa nanazava ilay teny. Hay tsy tena diso ihany ny noheveriko, ilay hoe tsy kristiana no nahatadidiavako ny dikany.
Miombon-kevitra aminao koa aho amin'ny hoe ny politika no ampiasaina hitoriana, hampivavaka kokoa ny olona (toy ny toe-javatra hafa rehetra eo amin'ny fiainana koa: ny fanatanjahan-tena, ny fiaraha-misakafo, na ny fandihizana sy ny fiaraha-misotro toaka aza, maninona moa?) ny zava-dehibe dia ny hahatratrarana ny tanjona, hitodihana amin'Andriamanitra... Lalina ny mahita fa samy manana ny fomba fijeriny marina ny olona!(ho an'i anarana io!)

Nampidirin'i gasi @ 09:45, 2009-04-14 [Valio]

Finoana

Variana aho namaky ireo lahatsoratra rehetra eo ambony eo ireo...
Izaho dia olona tsy sahy miresaka an'Atra intsony, ary tsy te-hiresaka momba an'Atra intsony koa; saingy mizara finoana ianareo dia mba te-hizara koa aho.
Katolika aho, ary nanaitra ahy ny toritenin'ilay mompera efa zokinjokiny izay t@ Alahady Antoandro Paka teo...Efa 42 taona aho izao, saingy izao vao azoko ny "misterin'ny Paka". Mistery iray ihany ny hoe Maty-nitsangana ho velona-niakatra any andanitra - hiverina amim-boninahitra.
Ny maha iray an'ireo no tena zava-baovao amiko. Kay moa tsy maintsy manaiky ny fahafatesana vao afaka manantena ny hitsangana ho velona! Ny ahy hatramin'izay dia ny hitsangana ihany no tao an-dohako! Nolaviko hatrany izany hoe fahafatesana izany! Noheveriko fa izay mino an'i Kristy dia "immortel". Kay moa tsy izany ilay izy fa tena "mortel" tokoa izay mino an'i Kristy! Tsy vitan'ny hoe "mortel" fa mandray antanan-droa mihitsy izany fahafatesana izany! Adino matetika fa mino ny fahafatesana ny Kristianina!
Fa ny problemako izao dia ny hoe ahoana no ataoko mba hitovy @ fahafatesan'i Kristy ny fahafatesako satria raha tsy mitovy amin'ny Azy ny ahy dia tsy hitsangana aho? I Kristy, manko, maty noho ny fahotan'ny hafa; fa ny ahy kosa dia ho faty aho noho ny fahotako ihany! Koa rehefa maty noho ny fahotako ve zaho dia mety hitsangana ihany?

Nampidirin'i Ranjoky @ 13:58, 2009-04-14 [Valio]
Hampiditra hevitra

E-mail me when comments occur on this article
Momba ahy
jentilisa

Vasoky ny tambajotra sosialy tahaka ny Facebook,Twitter sy ny karazany ny blaogy amin'izao fotoana. Mora miely vetivety ny hevitra sy izay voasoratra amin'ireo sehatra ireo.

Misy lafiny iray anefa tsy ahavoazan'izy ireo mihitsy ny blaogy dia ny fitehirizana.Rehefa karohina ny vontoaty iray dia sarotra hita kokoa ny vokatry ny fitadiavana avy amin'ireo tambajotra sosialy ireo.Izay lafiny izay no tsy maharesy tondromaso ny blaogy satria mora hita kokoa ny vontoatiny rehefa karohina amin'ny alalan'ny mili-pitadiavana.

Momba ny eto manokana indray, tsy hianona intsony amin'ny vaovao eto an-toerana aho fa hisokatra kokoa amin'ny manerantany, na amin'ny sehatra ankapobeny. Hosoratana avokoa na eritreritra sendra nandalo na revin-gadra, na fanehoan-kevitra mety hanafintohina ny mpamaky. Mety ho tezitra ianao amin'izay voasoratra nefa ny hisokafan'ny saina handinika sy hamakafaka ary handanjalanja no tena kinasa ambadiky ny lahatsoratra. Ka mazotoa daholo ary ny hevitra anie no hiady fa tsy isika no hifandramatra!

calendar
« Aogositra 2020 »
Ah At Ta Ar Ak Zo As
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Tahiry
Credits
LifeType IE7 XHTML CSS Firefox